Privacybeleid The Pet Coach

Waarom dit privacybeleid?

The Pet Coach hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, namelijk de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

Wij willen u informeren over de mogelijke verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens en over uw rechten in dit verband. Door de toegang tot en door gebruik te maken van onze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door The Pet Coach zoals beschreven in dit document.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk gemeld worden op onze website. Wij raden u echter aan dit document regelmatig te raadplegen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Deze website is eigendom van Kelly Van der Stappen – The Pet Coach.

Contactgegevens:

 • Terspautlosweg 24, 3090 Overijse
 • +32474 18 72 65
 • info@thepetcoach.be
 • ondernemingsnummer: 0760.304.707
 • BTW-nummer:BE0760304707

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij verzamelen en verwerken een deel of het geheel van de persoonsgegevens over u zoals hieronder opgesomd:

Contactformulier: de gegevens die u invult, worden via email verstuurd naar The Pet Coach en bijgehouden zolang nodig om u een antwoord te geven op uw vraag.

Inschrijven nieuwsbrief: uw naam, voornaam en e-mailadres worden bijgehouden in Mailerite, waar u zelf kan aanpassen en verwijderen indien gewenst.

Reacties op berichten op de website:

 • Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.
 • Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
 • Als je reacties hebt geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
 • Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Aanvragen of kopen van producten en dienstverlening:

 • Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt over uw gezin, uw dieren, de leefsituatie van uw dieren, het gedrag van uw dieren en alle andere informatie die nodig is om de overeenkomst uit te voeren.
 • Wij verzamelen en verwerken identificatiegegevens met betrekking tot uw identiteit zoals uw naam, uw voornaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw postadres.
 • Wij verzamelen en verwerken beeldmateriaal dat u ons verstrekt over het gedrag van uw dieren dat nodig is om de overeenkomst uit te voeren.

Enquêtes en getuigenissen:

Wij kunnen u vragen om een tevredenheidsenquête met betrekking tot het gebruik van onze diensten in te vullen zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren, of een getuigenis over uw tevredenheid te delen.

Communicatie:

In het geval dat u met ons contact opneemt via e-mail, brief of telefoon, is het mogelijk dat wij een bestand waarin de inhoud van de communicatie wordt opgenomen, bewaren om de monitoring van de communicatie te vergemakkelijken.

Gebruik van onze website:

Via het gebruik van onze website kan de volgende informatie via cookies voor statistische doeleinden worden verzameld: uw IP-adres, uw geografische locatie, de uren en data van paginabezoeken, de bezochte pagina’s, enz. Wij raden u aan om uw cookies te activeren voor een optimale ervaring. Het staat u echter vrij om deze cookies desgewenst via uw browserinstellingen te deactiveren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

The Pet Coach kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Welke doeleinden worden nagestreefd?

Het doel van deze sectie is het definiëren van de doeleinden waarvoor de verzamelde persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Wij verzamelen uw persoonsgegevens met als enig doel u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikerservaring van de website en onze diensten te bieden. De verwerking van uw persoonsgegevens is daarom essentieel voor het goed functioneren van de website en het leveren van onze diensten. Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kan worden geïntensiveerd door een intensiever gebruik van onze website.

The Pet Coach verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van aankopen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder vindt u een lijst met de belangrijkste rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren:

 • De toestemming: U heeft toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens via een toestemmingsformulier. De mogelijkheid om uw toestemming op elk moment in te trekken wordt voorzien via “Afmelden” of via het daarvoor bestemde formulier.
 • De uitvoering van een overeenkomst: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent.
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting: Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 • Het rechtmatige belang: Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang dat opweegt tegen enig mogelijk nadeel voor uw rechten op de bescherming van uw gegevens.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • Een algemene maar ook gepersonaliseerde diensten en producten aanbieden aan de Gebruiker, inclusief het opsturen van nuttige informatie en nieuwsbrieven, het bieden van ondersteuning en het opvolgen van klachten. -> Rechtsgrondslag: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, rechtmatig belang
 • Zorgen voor de levering van diensten en producten -> Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst
 • Facturering -> Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting
 • Zorgen voor de dienst na verkoop -> Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst, rechtmatig belang
 • Onze diensten en producten verbeteren en personaliseren -> Rechtsgrondslag: rechtmatig belang
 • Fraude, fouten en crimineel gedrag opsporen -> Rechtsgrondslag: rechtmatig belang
 • Promotionele aanbiedingen opsturen indien u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd (direct marketing). In dit geval staat het u vrij om uw toestemming op elk moment in te trekken. -> Rechtsgrondslag: toestemming, rechtmatig belang
 • Zorgen voor de relevantie van de inhoud en presentatie van onze website -> Rechtsgrondslag: rechtmatig belang

U oefent controle uit over de gegevens die u aan ons communiceert. Indien gegevens onvolledig of onjuist zijn, behoudt The Pet Coach zich het recht voor om bepaalde diensten tijdelijk of permanent te onderbreken of op te schorten.

Worden mijn gegevens beschermd?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden dus niet verkocht, gegeven of overgedragen aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

The Pet Coach heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een ​​inbreuk op de gegevens te voorkomen, in overeenstemming met de toepasselijke veiligheidsnormen. Wij kunnen echter niet garanderen dat online mededelingen van gegevens worden beschermd tegen indringing. Daarom vragen wij u om redelijke waakzaamheidsmaatregelen toe te passen met betrekking tot het gebruik van uw apparaten en persoonsgegevens.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van The Pet Coach groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met The Pet Coach verbonden zijn of met enige andere partner van The Pet Coach.
The Pet Coach garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig is om aan de behoeften van de activiteiten te voldoen. Indien u bijvoorbeeld onze diensten aanvraagt, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang dit nodig is om aan deze aanvraag te voldoen en u de ondersteuning, de benodigde apparatuur en de communicatie te bieden om het ​goede beheer van de relatie te garanderen.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, is de bewaartermijn afhankelijk van de wettelijke bewaarverplichting die op ons rust.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens niet langer nuttig is, worden deze gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden onomkeerbaar geanonimiseerd of permanent gewist.

Wat zijn mijn rechten?

Waarborg van een eerlijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden zoals uiteengezet in het punt over de doeleinden. Ze worden op een passende, relevante en niet-excessieve wijze verzameld en verwerkt, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken.

Alle technische maatregelen en veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op illegale of ongeautoriseerde toegang tot of verwerking van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. In het geval van een indringing in haar computersysteem, zal The Pet Coach onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om de schade te minimaliseren.

Recht op inzage

Indien u uw identiteit kunt bewijzen (kopie identiteitskaart), heeft u het recht om informatie inzake de verwerking van uw gegevens te verkrijgen. Zo heeft u het recht om de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de betrokken gegevens, de categorieën van de ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen en de rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens, te kennen.

Recht op rectificatie

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Hiervoor kunt u bij ons een schriftelijk verzoek indienen.

Recht op gegevenswissing (of “recht op vergetelheid”)

U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende situaties:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er bestaat geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking
 • U heeft geldig uw recht op verzet uitgeoefend
 • Uw gegevens zijn illegaal verwerkt
 • Uw gegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting

The Pet Coach beslist eigenmachtig over de aanwezigheid van de bovengenoemde criteria.

Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, met name in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of voor de tijd die The Pet Coach nodig heeft om na te gaan of u uw recht op wissing geldig kunt uitoefenen.

Recht op verzet

U heeft bovendien het recht om u op elk moment te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. The Pet Coach zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij zij kan aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw recht op verzet.

Recht op de overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens aan een andere dienstverlener worden doorgegeven, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Recht op intrekking van uw toestemming

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de rechtsgrondslag van toestemming, kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de geldigheid van de verwerkingsactiviteiten voorafgaand aan de intrekking.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een verzoek per aangetekende brief sturen, naar: The Pet Coach, Terspautlosweg 24, 3090 Overijse of per e-mail naar info@thepetcoach.be. Wij zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek reageren.

Mogelijkheid tot indienen van een klacht

Indien i niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door The Pet Coach, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan The Pet Coach of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en is dus geen persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. 

The Pet Coach probeert alle informatie op deze website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden. Ondanks deze moeite, kunnen foutjes gebeuren. Vind je een fout? Aarzel dan niet om ons dat te laten weten via info@thepetcoach.be en dan zetten we dat zo snel mogelijk recht.

The Pet Coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Onjuistheden in de informatie op de website kan u doorgeven aan de beheerder van de website via info@thepetcoach.be.

De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. The Pet Coach geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

The Pet Coach kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

The Pet Coach verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Kelly Van der Stappen op info@thepetcoach.be.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Wij plaatsen enkel cookies wanneer u een reactie achterlaat op een bericht, en om uw ervaring zo aangenaam mogelijk te maken door het gebruik van de website anoniem te volgen via google analytics.

 • Reacties:
  • Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
 • Google Analytics:
  • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 19 mei 2023.