Algemene voorwaarden Gedragstherapie

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Klant: eigenaar van de kat die de gedragstherapeute wenst in te schakelen en daartoe opdracht geeft inzake het gedrag van de kat.


Gedragstherapeute: Kelly Van der Stappen en gebruiker van de algemene voorwaarden.


Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 

Opdracht: een overeenkomst van opdracht, waarbij de gedragstherapeute zich verbindt tegenover de klant een gedragstherapeutische behandeling in te stellen met betrekking tot de kat van de klant. 

Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een analyse van het probleemgedrag, het stellen van een diagnose, het opmaken van een gedragsbehandeling en het begeleiden en adviseren en van de klant inzake de uit te voeren therapie. 

Gedragstherapeutisch traject of pakket: het opmaken van een analyse van het probleemgedrag, het stellen van een diagnose, het opmaken van een gedragsbehandeling en het begeleiden en adviseren en van de klant inzake de uit te voeren therapie volgens vastgelegde tijdsduur en termijnen.

Gedragstherapeutisch advies: advies dat verstrekt wordt via telefoon, videocall of via e-mail. Hier wordt geen begeleiding achteraf gegeven, tenzij anders afgesproken op voorhand.


Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur. 

ARTIKEL 2: ALGEMEEN EN TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

1. Deze voorwaarden gelden voor alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door de gedragstherapeute zijn aanvaard volgens artikel 2, lid 2.


2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


3. Door het maken van een afspraak of het op voorhand betalen van een consult, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.


4. Overeenkomst voor gedragstherapeutische behandeling komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot een gedragstherapeutische behandeling voor de kat van de klant. 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De gedragstherapeute zal naar beste inzicht en vermogen de opdracht uitvoeren en zal daartoe haar deskundigheid en kennis om de gedragsbehandeling uit te voeren op peil houden.


2. De klant dient in functie van de therapie, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de gedragstherapeute op te volgen.


3. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de gedragstherapeute voorgestelde maatregelen in verband met de veiligheid van de klant, de gedragstherapeute en de omgeving.


4. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeute worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.


5. Katten welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht te zijn onderzocht door een dierenarts en te zijn gevaccineerd tegen overdraagbare ziekten. Alsook te zijn behandeld tegen wormen en vlooien.


6. De duur van een huisbezoek is afhankelijk van situatie tot situatie. Er wordt een schatting gemaakt van hoeveel tijd nodig zou kunnen zijn. Indien een consult korter duurt, kan de klant geen aanspraak maken op een vermindering van de vergoeding. Ook indien een consult langer duurt dan ingeschat zal er geen extra kost aangerekend worden naar de klant toe.


7. Artikel 3.6 is ook geldig voor consulten via telefoon of videocall. Op voorhand wordt een schatting gemaakt van de duur van een online consult. Indien een consult korter duurt, kan de klant geen aanspraak maken op een vermindering van de vergoeding. Ook indien een consult langer duurt dan ingeschat zal er geen extra kost aangerekend worden naar de klant toe.

ARTIKEL 4: WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de gedragsbehandeling noodzakelijk is om de contractperiode te verlengen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen volgens artikel 2.


2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal de gedragstherapeute de klant hierover tevoren inlichten. 

3. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.


4. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

5. De klant kan tot en met 14 kalenderdagen na betaling van een gedragstherapeutisch traject of pakket dit annuleren en een volledige terugbetaling krijgen als het adviesgesprek op het ogenblik van de stopzetting nog niet heeft plaats gevonden.

6. Het annuleren van een afspraak dient rechtstreeks telefonisch met de gedragstherapeute, of via het nalaten van een boodschap op het antwoordapparaat van de gedragstherapeute of via e-mail naar info@thepetcoach.be te geschieden ten minste 48u voor de aanvang van de betrokken afspraak. Zo niet, wordt de volledige afspraak in rekening van de klant gebracht.


7. Het verplaatsen van een afspraak is mogelijk, maar moet ten minste 48u voor de aanvang van de betrokken afspraak worden verzet naar een volgende datum. 

8. Indien de klant niet thuis is op het moment van de betrokken afspraak, zonder tijdige verwittiging, worden de reiskosten ook volledig in rekening gebracht, naast de eventuel annulatievergoeding volgens artikel 4, lid 6.

ARTIKEL 5: OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden het volgende verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de gedragstherapeute geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de gedragstherapeute niet in staat is de verplichtingen na te komen.


2. Indien de gedragstherapeute door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te verzetten, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het niet ontvangen van het bericht van verplaatsing van de afspraak kunnen geen rechten worden verleend. 

ARTIKEL 6: VERGOEDINGEN

1. Terzake de uit de hoofde van de opdracht door de gedragstherapeute te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij de overeenkomst van de opdracht wordt vastgesteld.


2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht volgens artikel 2 leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling. 

ARTIKEL 7: BETALING

1.De vergoeding dient te zijn voldaan voor het plaatsvinden van het gedragsconsult (al dan niet telefonisch of via videobellen) of ter plaatse bij de klant thuis op het moment van huisbezoek.
Indien door redelijke omstandigheden de betaling niet op voorgaande wijze is kunnen plaatsvinden, geldt een betalingstermijn van 7 kalenderdagen om de betaling te voldoen. 

2. Deelbetalingen van de vergoeding voor de gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke bevestiging door de gedragstherapeute.


3. Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting van kracht.


4. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle bijkomende kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Bij het uitblijven van betaling worden gerechtelijke interesten in rekening gebracht, vermeerderd met een administratieve boete van 15 euro. 

5. Het uiteindelijk verslag en adviezen op papier zullen pas naar de klant verzonden worden indien de betaling is volbracht. 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

1. De gedragstherapeute kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Daarentegen zal de gedragstherapeute in alle mogelijkheden haar uiterste best doen om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting bestaan.


2. De gedragstherapeute is niet aansprakelijk voor ziekten en/of gebreken, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van de gedragstherapeutische behandeling.


3. Deelname door de klant aan gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft ten allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier. 

ARTIKEL 9: VERTROUWELIJKHEID

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle verstrekte informatie en beschouwen deze als vertrouwelijk.


2. De gedragstherapeute zal eventueel gemaakte videobeelden of foto’s niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant. 

ARTIKEL 10: AUTEURSRECHTEN

1. Alle door de gedragstherapeute verstrekte stukken, zoals cursussen, een e-book, de vragenlijst, verslagen, adviezen, methoden en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeute worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 

ARTIKEL 11: TOT SLOT

1. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich eerst hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.


2. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Belgische recht van toepassing. 

3. De enige bevoegde rechtbank voor geschillen is gelokaliseerd in Brussel.

4. The Pet Coach behoudt het recht om aanpassingen te maken aan de algemene voorwaarden. De meest recente versie van de algemene voorwaarden kan steeds opgevraagd worden of is leesbaar op de website (https://thepetcoach.be). De klant kan geen aanspraak maken op algemene voorwaarden uit eerdere versies dan de geldende versie bij het aangaan van de overeenkomst.

5. Eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd in de overeenkomst.

Laatst gewijzigd op 29 juni 2022.