Algemene voorwaarden Kattenoppas

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Klant: eigenaar van de kat die de kattenoppas wenst in te schakelen en daartoe opdracht geeft.


Oppasser: kattenoppas The Pet Coach vertegenwoordigd door kattenoppasser Kelly Van der Stappen en gebruiker van de algemene voorwaarden.


Overeenkomst: de overeenkomst tot kattenoppas, op basis van een overeenkomstformulier. 

Opdracht: een overeenkomst van opdracht, waarbij de oppasser zich verbindt tegenover de klant een kattenoppas in te stellen met betrekking tot de kat van de klant. 

Kattenoppas: de basisverzorging van katten, het leegmaken van de brievenbus, water geven aan de planten en basisverzorging van andere kleine huisdieren zoals konijnen, vissen, kippen. Honden zijn uitgesloten van de kattenoppas. 


Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer afspraken van vooraf bepaalde tijdsduur. 

ARTIKEL 2: ALGEMEEN EN TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

1. Deze voorwaarden gelden voor alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door de oppasser zijn aanvaard volgens artikel 2.


2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


3. Door het reserveren van kattenoppas via de website (https://thepetcoach.be/kattenoppas of via https://thepetcoach.be/catsitting) of het boeken van een intakegesprek of het op voorhand betalen van een kattenoppas, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.


4. Overeenkomst voor kattenoppas komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk (via het overeenkomstformulier) een afspraak maken tot een kattenoppas voor de kat van de klant. 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De oppasser zal naar beste inzicht en vermogen de opdracht uitvoeren en zal daartoe haar deskundigheid en kennis om de kattenoppas uit te voeren op peil houden.


2. De klant dient in functie van de kattenoppas, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de oppasser op te volgen.


3. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, voor de kattenoppas gebruik te maken van de door de oppasser voorgestelde maatregelen in verband met de veiligheid van de klant, de oppasser, de kat van de klant en de omgeving.


4. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de oppasser worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

5. Het takenpakket van de oppasser tijdens de kattenoppas bestaat uit:

 • eten geven
 • vers water geven
 • kattenbak schoonmaken
 • elke individuele kat aandacht geven volgens wat de kat op dat moment wil (aaien, spelen)
 • medicatie toedienen indien nodig
 • planten water geven
 • brievenbus leeg maken
 • basisverzorging van andere huisdieren zoals vissen, konijnen, kippen. Andere huisdieren zijn te bespreken met de oppasser. De oppas of verzorging van een hond is nooit inbegrepen in de kattenoppas.
 • elke dag een foto, video of bericht naar de klant sturen met een update over hoe het met de dieren gaat.

Tijdens de kattenoppas worden er geen gedragstherapeutische behandelingen uitgevoerd. Voor een therapeutische gedragsbehandeling maakt de klant een aparte therapieafspraak bij The Pet Coach. De oppasser brengt de klant wel op de hoogte bij het vaststellen van een eventueel gedragsprobleem bij een kat.

6. De sleutel wordt voor de aanvang van de kattenoppas overgedragen aan de oppasser tijdens het intakegesprek. De sleutel wordt – tenzij anders overeengekomen – tijdens het afsluitgesprek persoonlijk overhandigd door de oppasser aan de klant op voorwaarde dat de volledige vergoeding van de complete periode van de kattenoppas voldaan is.


7. De katten van de klant hebben de nodige vaccinaties en parasietenbehandeling ondergaan voor de aanvang van de kattenoppas:

 • Vaccinaties voor kattenziekte (panleucopenie – typhus), neusziekte (rhinotracheitis – coryza) en leucose moeten ten minste 3 weken voor de kattenoppas toegediend zijn. De vaccinaties moeten jaarlijks herhaald worden. Kittens moeten hun volledige vaccinatieschema doorlopen hebben. Zorg dat het vaccinatieboekje beschikbaar is tijdens de kattenoppas.
 • Elke kat moet voor de oppas behandeld zijn tegen vlooien en teken. Het middel moet nog werkzaam zijn tijdens de volledige duur van de kattenoppas. Als de oppasser vlooien ontdekt tijdens de kattenoppas, start zij een behandeling tegen vlooien voor één of meerdere katten. De kosten voor deze ontvlooiing en al het gebruikte materiaal vallen ten laste van de klant.
 • Uw binnenkat dienst minstens 2 keer per jaar ontwormd te zijn. Andere katten dienen minstens 4 keer per jaar ontwormd te zijn. Kittens dienen de richtlijnen van esccap.eu te volgen:(https://www.esccap.eu/uploads/docs/rpfrjdlh_ESCCAP_Endo_Richtlijn_1_6e_dr._NL.pdf)


8. Als een kat ziek wordt tijdens de kattenoppas, neemt de oppasser direct contact op met de klant om te overleggen. Indien de klant niet bereikbaar is en de oppasser acht dringende medische bijstand noodzakelijk, brengt de oppasser de kat naar haar vertrouwde dierenarts indien mogelijk. Zo niet, wordt een andere dierenarts (van wacht) ingeschakeld. Voor een bezoek aan de dierenarts wordt een extra vergoeding van €10 per half uur in rekening gebracht. Indien de dierenarts zich op meer dan 5km van de woning van de klant bevindt, worden er ook verplaatsingskosten van €0,50/km verrekend. De kosten van de dierenarts zijn ten laste van de klant.


9. De duur van een huisbezoek is afhankelijk van situatie tot situatie en van de kat of katten. Er wordt een schatting gemaakt van hoeveel tijd nodig zou kunnen zijn. Indien het huisbezoek korter duurt, kan de klant geen aanspraak maken op een vermindering van de vergoeding. Ook indien een huisbezoek langer duurt dan ingeschat zal er geen extra kost aangerekend worden naar de klant toe.

10. Kattenoppas The Pet Coach aanvaardt geen kattenoppas die op dezelfde dagen of in dezelfde oppasperiode gecombineerd worden met externe oppassers die niet samenwerken met The Pet Coach. De klant kan dus niet wisselend iemand van The Pet Coach en iemand extern laten komen tenzij de oppasperiode van The Pet Coach aaneensluitende dagen zijn en de klant voor of na die periode iemand anders laat komen.

ARTIKEL 4: WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de contractperiode te verlengen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen volgens artikel 2.


2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal de oppasser de klant hierover tevoren inlichten. Het wijzigen van de reservatie van de kattenoppas kan een meerprijs teweeg brengen, nooit een prijsvermindering. De meest voorkomende wijzigingen zijn:

 • extra dagen wegens vertraging tijdens de reis of gewijzigde plannen. Per extra dag wordt de dagprijs van de kattenoppas verrekend met de klant.
 • de klant is sneller terug van de reis en de dagen van kattenoppas dienen verkort te worden: hier geldt artikel 4 punt 6 over het annuleren van de kattenoppas.

3. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

5. Het annuleren van het intakegesprek dient via de online agenda van de oppasser of via e-mail naar info@thepetcoach.be te geschieden ten minste 48u voor de aanvang van de betrokken afspraak.

6. Het annuleren van de kattenoppas is mogelijk na schriftelijke akkoord van de oppasser en dient te geschieden ten minste 14 kalenderdagen voor de aanvang van de kattenoppas.

 • Bij annuleren door de klant meer dan 30 kalenderdagen (kalenderdag 30 inbegrepen) voor de aanvang van de kattenoppas, wordt 50% van de oppasvergoeding zonder de verplaatsingskosten aangerekend.
 • Bij annuleren door de klant minder dan 30 dagen voor de aanvang van de kattenoppas, wordt 90% van de oppasvergoeding zonder verplaatsingskosten aangerekend.
 • Bij annuleren door kattenoppas The Pet Coach voor aanvang van de kattenoppas wordt het reeds betaalde bedrag terugbetaald of het niet betaalde bedrag niet gefactureerd. En de klant ontvangt een schadevergoeding van €25. Eventuele opgelopen schade door het annuleren van de kattenoppas door kattenoppas The Pet Coach, kan niet op The Pet Coach verhaald worden.
 • Bij annuleren door kattenoppas The Pet Coach wegens overmacht, ziekte, ongeval of overlijden van de oppasser, wordt het betaalde bedrag terugbetaald of wordt het nog te betalen bedrag niet in rekening gebracht. Eventuele opgelopen schade door het annuleren van de kattenoppas door kattenoppas The Pet Coach, kan niet op The Pet Coach verhaald worden.
 • Indien de klant de oppasser niet verwittigt dat de kattenoppas niet door gaat, wordt 90% van de oppasvergoeding zonder verplaatsingskosten in rekening gebracht.


7. Het verplaatsen van het intakegesprek is mogelijk, maar moet ten minste 48u voor de aanvang van de betrokken afspraak worden verzet naar een andere datum.

8. Voor het verplaatsen van de periode van de kattenoppas, geldt artikel 4 punt 6 over het annuleren van de kattenoppas.

ARTIKEL 5: OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden het volgende verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de oppasser geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de oppasser niet in staat is de verplichtingen na te komen.


2. Indien de oppasser door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te verzetten, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch of via e-mail op de hoogte te brengen. Aan het niet ontvangen van het bericht van verplaatsing van de afspraak kunnen geen rechten worden verleend. 

ARTIKEL 6: VERGOEDINGEN

1. Terzake de uit de hoofde van de opdracht door de oppasser te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij de overeenkomst van de opdracht wordt vastgesteld. Alle prijzen zijn inclusief btw. Ze gelden per begonnen dag, tenzij anders vermeld. De verplaatsingskosten worden berekend volgens Google Maps voor een heen- en terugrit van het adres van de klant naar Terspautlosweg 24 – 3090 Overijse (het thuisadres van de oppasser).


2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht volgens artikel 2 leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling. 

ARTIKEL 7: BETALING

1.De volledige vergoeding dient te worden voldaan tijdens het afsluitgesprek. De oppasser komt hiervoor naar het huis van de klant, tenzij anders overeengekomen. De sleutels worden tijdens dit afsluitgesprek door de oppasser aan de klant overhandigd op voorwaarde dat de volledige betaling van de kattenoppas is voldaan. Het intakegesprek en afsluitgesprek worden niet aangerekend als een oppasbezoek.

2. Deelbetalingen van de vergoeding voor de kattenoppas zijn alleen mogelijk na schriftelijke bevestiging door de oppasser.


3. Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting van kracht en gelden de regels rond annulatie van artikel 4.


4. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle bijkomende kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Bij het uitblijven van betaling worden gerechtelijke interesten in rekening gebracht, vermeerderd met een administratieve boete van 15 euro. 

ARTIKEL 8: VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. De deur van de woning van de klant moet een goed toegankelijk slot hebben met sleutels die goed functioneren.

2. De oppasser behandelt de huissleutels met grote zorg en hangt geen adres aan de sleutels.

3. De klant dient uitdrukkelijk toestemming te geven om zijn kat buiten te laten tijdens zijn afwezigheid. De oppasser draagt geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid bij het weglopen van een kat.

4. De klant voorziet steeds een veilige en gepaste transportmand voor de kat(ten). Zodat de oppasser de kat veilig naar de dierenarts kan brengen in geval van nood.

5. Medicatie geven aan een kat is inbegrepen in de vergoeding maar de kat dient het gewoon te zijn om dit op de gebruikelijke wijze te krijgen en dit toe te laten door vreemden.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

1. De oppasser kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvoorziene ongevallen, ziekte, overlijden of weglopen van een kat tenzij dit door de nalatigheid van de oppasser zou gebeuren.


2. De klant verstrekt waarheidsgetrouwe informatie over de katten aan de oppasser tijdens het intakegesprek.

3. De oppasser laat de woning van de klant achter in de staat dat het gevonden is.

4. Kattenoppas The Pet Coach is niet aansprakelijk voor schade aan de woning, een inbraak of diefstal. Dit met uitzondering van zelf veroorzaakte schade. Bij vermoeden van inbraak verwittigt de oppasser de politie.

5. De klant voorziet alle nodige materiaal voor de kattenoppas: voldoende voeding, medicatie, kattenbakvulling en poetsmateriaal. De oppasser dient geen boodschappen te doen.

ARTIKEL 10: VERTROUWELIJKHEID

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle verstrekte informatie en beschouwen deze als vertrouwelijk.


2. De oppasser zal eventueel gemaakte videobeelden of foto’s niet gebruiken voor andere doeleinden dan de kattenoppas zonder schriftelijke toestemming van de klant. 

ARTIKEL 11: AUTEURSRECHTEN

1. Alle door de oppasser verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de oppasser worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 

ARTIKEL 12: TOT SLOT

1. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich eerst hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.


2. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Belgische recht van toepassing. 

3. De enige bevoegde rechtbank voor geschillen is gelokaliseerd in Brussel.

4. Kattenoppas The Pet Coach behoudt het recht om aanpassingen te maken aan de algemene voorwaarden. De meest recente versie van de algemene voorwaarden kan steeds opgevraagd worden of is leesbaar op de website (https://thepetcoach.be/kattenoppas). De klant kan geen aanspraak maken op algemene voorwaarden uit eerdere versies dan de geldende versie bij het aangaan van de overeenkomst.

5. Eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd in de overeenkomst.

Laatst gewijzigd op 30 oktober 2023.